ALGEMENE VOORWAARDEN CHOCOLADRY

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Chocoladry: de onderneming Chocoladry Handmade Chocolate Creations; de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentgebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Chocoladry;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Chocoladry en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Chocoladry gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Chocoladry

Chocoladry Handmade Chocolate Creations

Adres:
Tripstraat 325
2571 DK Den Haag
Postbus 84049
2508 AA Den Haag

E-mailadres: info@chocoladry.com
KvK-nummer: 60388536
Btw-identificatienummer: NL001618282B85

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chocoladry en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de consument en Chocoladry. De voorwaarden zijn opgenomen op de internetsite van Chocoladry. Op verzoek van de consument wordt zo spoedig mogelijk en kosteloos een schriftelijk exemplaar toegezonden.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
 3. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Chocoladry gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Chocoladry niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Chocoladry staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chocoladry onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Chocoladry mag de consumentvragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Chocoladry heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 2. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering, schriftelijk melding te maken bij Chocoladry. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de Consument.
 3. Indien Chocoladry de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien Chocoladry de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Chocoladry hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Chocoladry) deze gebreken zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Chocoladry.
 2. De consument zendt het product in de originele ongeopende verpakking en in nieuwstaat met alle geleverde toebehoren terug, conform de door Chocoladry verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de producten bij de consument zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de consument het product/de producten (toch) wenst te behouden.
 3. Chocoladry behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van de consument is beschadigd.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Chocoladry schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de consument te wijten is of anderszins voor risico van de consument komt, zal Chocoladry de consument hier van schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Chocoladry behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.
 2. Als Chocoladry de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 3. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 9.1 zal Chocoladry binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Chocoladry gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Chocoladry kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Chocoladry geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 11 – De Prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of prijsverhogingen van de fabrikant.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s (€) en inclusief 6% btw en verzendkosten.
 3. Voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die op de factuur is aangegeven.
 4. Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken, dan wel de prijs die op de factuur die u bij levering ontvangt wordt aangegeven en kunt u geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie. In het geval van een dergelijke afwijking kunt u aangegeven het product niet te willen afnemen en zal het product retour worden genomen.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Chocoladry zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Chocoladry kenbaar heeft gemaakt.
 4. In het kader van de regeling koop op afstand zal Chocoladry geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 5. Aan de leveringsplicht van Chocoladry zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Chocoladry geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
 7. Voor de levering van de chocolade maakt Chocoladry gebruik van de diensten van PostNL. Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door PostNL Pakketservice.
 8. Chocoladry is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de consument een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door PostNL Pakketservice of het pakje wordt op het opgegeven adres geleverd (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is leading). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Chocoladry is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Chocoladry alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Chocoladry behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Chocoladry gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Chocoladry bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 – Betaling

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 15 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Chocoladry.
 2. Bij Chocoladry ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Chocoladry binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien klachten van de consument door Chocoladry gegrond worden bevonden, zal Chocoladry de geleverde producten kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Chocoladry en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag, danwel (naar keuze van Chocoladry) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Chocoladry gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Chocoladry voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Chocoladry en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de consumenten Chocoladry, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Chocoladry er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 17 – Aanbiedingen

 1. De aanbiedingen die op de site worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden geleverd. Dit wordt ook aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.
 2. Aanbiedingen van Chocoladry gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 3. Chocoladry kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend foto’s, logo’s, afbeeldingen, teksten etc. berusten bij Chocoladry. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 19 – Afbeeldingen en specificaties

Alle foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, verpakkingen et cetera op de internetsite van Chocoladry gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 20 – Overige

De producten zijn bestemd voor eindgebruikers en niet bedoeld voor doorverkoop. Chocoladry behoudt daarom het recht voor om bestellingen om moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde producten.


Bijlage 1: Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen

Chocoladry Handmade Chocolate Creations
Postbus 84049
2508 AA Den Haag
E-mail: info@chocoladry.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering  herroepen.

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam: 

Adres:

Handtekening
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.